Logo IKB Leasing Gruppe IKB Leasing ČR s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87260

IKB Leasing ČR s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87260
CZ-639 00 Brno-Štýřice
IČ:26685884
DIČ:CZ26685884
Telefon: 00420/ 543 213 920
Fax: 00420/ 543 213 932
E-Mail:

Prohlášení o ochraně dat

IKB Leasing ČR


IKB Leasing ČR s.r.o. (dále jen „IKB Leasing“ nebo „my“) klade na bezpečnost Vašich dat a dodržování právních ustanovení o ochraně údajů velký důraz. Získávání, zpracování a používání údajů osobního charakteru v rámci provozu našich webových stránek probíhá výlučně podle platných standardů Evropské unie týkajících se ochrany údajů a podle ustanovení německých zákonů o ochraně údajů.

S cílem ochránit Vaše osobní údaje jsme zavedli technická i organizační bezpečnostní opatření. Pro naše zaměstnankyně a zaměstnance platí zvláštní povinnost zachování mlčenlivost, která je u úvěrových ústavů obvyklá. Použitá technická bezpečnostní opatření jsou průběžně aktualizována, aby odpovídala technologickému vývoji. Tímto Prohlášením k ochraně údajů Vás informujeme o tom, které osobní údaje a v jakém rozsahu v rámci Vašeho používání webových stránek www.ikb-leasing.cz (dále jen „webová stránka“) získáváme a k jakému účelu jsou používány. Tyto informace můžete kdykoli nalézt na naší webové stránce http://www.ikb-leasing.cz/cms/cz/czech_republic/common_cz/data_protection_statement.jsp.

Odpovědné místo/Kontakt na osobu pověřenou ochranou údajů

Odpovědným místem ve smyslu zákonů o ochraně údajů je:

IKB Leasing GmbH
Gertrudenstraße 2
20095 Hamburg

Pokud byste měli k ochraně údajů dotazy nebo podněty, můžete se prostřednictvím e-mailu datenschutz@ikb-leasing.de obrátit na naši osobu pověřenou ochranou a bezpečností údajů, pana Jörna Kriegela.

Předmět ochrany údajů

Předmětem ochrany údajů jsou data osobního charakteru. Těmi jsou podle § 3 odst. 1 Spolkového zákona o ochraně údajů (BDSG) jednotlivé údaje o osobních nebo věcných poměrech určité nebo určitelné fyzické osoby. Sem spadají údaje jako například jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, případně však také uživatelské údaje. Uživatelské údaje jsou takové, kterých je zapotřebí pro používání našich webových stránek, jako například údaje o začátku, konci a rozsahu použití našich webových stránek a přihlašovací údaje.

Získávání a používání Vašich údajů

Automatické získávání údajů
Při návštěvě našich webových stránek přenáší Váš internetový prohlížeč z technických důvodů automaticky údaje. Odděleně od ostatních dat, která nám případně zprostředkováváte, se ukládají následující údaje:

 • datum a čas návštěvy
 • typ/verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • URL webové stránky, která byla navštívena předtím, a použité způsoby přístupu (protokol)
 • množství poslaných dat
 • délka spojení
 • výsledný kód
 • referrer
 • client browser signatur

Tyto údaje jsou ukládány výlučně z technických důvodů a v žádném momentu se nepřiřazují k určité osobě.

Údaje zadané uživatelem
V několika zónách našich webových stránek, jako například u formulářů pro dotazy, můžete zadávat a posílat údaje osobního charakteru. Samozřejmě rozhodujete pouze Vy, které údaje nám chcete sdělit. IKB Leasing se zde cítí být vázána zásadou datové úspornosti. Pokud nám určité informace nesdělíte, může to však vést k tomu, že Vaše dotazy nebudeme moci zodpovědět vůbec nebo jen v omezené míře.

Předávání údajů

K dalšímu předávání Vašich osobních údajů bez Vašeho předchozího výslovného svolení dochází pouze v následujících případech:

 • Pokud to slouží k objasnění protiprávního použití našich webových stránek nebo je to nutné pro právní stíhání, pak jsou údaje osobního charakteru poskytnuty orgánům činným v trestním řízení a případně poškozeným třetím osobám. Toto se však děje pouze tehdy, existují-li konkrétní důvodná podezření z protizákonného chování nebo zneužívání. K dalšímu předání údajů může dojít také tehdy, slouží-li to k prosazování podmínek používání nebo jiných ujednání. IKB Leasing je kromě toho ze zákona povinna poskytnout informace při dotazu z určitých veřejných míst. Těmi jsou míněny orgány činné v trestním řízení, úřady, které udělují pokuty za porušování předpisů a finanční úřady.
 • V rámci dalšího rozvoje našeho obchodu může dojít ke změně struktury IKB Leasing GmbH tím způsobem, že bude změněna právní forma, budou založeny, zakoupeny nebo prodány dceřiné společnosti, části nebo součásti podniku. Při takových transakcích budou zákaznické informace předány spolu s předávanou částí podniku. Při každém předání údajů osobního charakteru v předepsaném rozsahu třetím osobám věnuje IKB Leasing pozornost tomu, aby předání proběhlo v souladu s tímto Prohlášením k ochraně údajů a v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat.

Vylepšení webové stránky: Google Analytics

IKB Leasing používá na svých webových stránkách Google Analytics, službu webové analýzy, kterou poskytuje Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tak zvané „Cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace, které cookie o Vašem používání těchto webových stránek (včetně Vaší zkrácené IP adresy) vygeneruje, se přenáší a ukládají na server Googlu v USA. Google tyto informace využije k tomu, aby Vaše používání webových stránek vyhodnotil, aby sestavil reporty o aktivitách na webových stránkách pro jejich provozovatele a aby poskytl další služby spojené s užíváním webových stránek a internetu. Také Google bude informace v případě potřeby předávat třetím osobám, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud třetí osoby tyto údaje z pověření Googlu zpracovávají.

IP adresa, zprostředkovaná v rámci Google Analytics Vaším prohlížečem, není spojována s ostatními údaji od Googlu. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížečového softwaru; upozorňujeme Vás však na to, že pak možná nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Pokud si analýzu webové stránky nepřejete, můžete Google Analytics deaktivovat prostřednictvím prohlížeče add-ons. Můžete si jej stáhnout zde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Etracker

Na této webové stránce jsou pomocí technologií od etracker GmbH (http://www.etracker.com) shromažďována a ukládána data pro marketingové a optimalizační účely. Z těchto dat mohou být pod pseudonymem vytvářeny uživatelské profily. K tomu mohou být používány cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají lokálně do mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek. Umožňují znovurozpoznání internetového prohlížeče.

Data získaná pomocí etracker technologií se bez zvlášť uděleného souhlasu dotčené osoby nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka této webové stránky ani nejsou přes nositele pseudonymu spojována s údaji osobního charakteru.

Svůj nesouhlas se získáváním a ukládáním údajů můžete vyjádřit kdykoliv a s platností v budoucnu na stránkách https://www.etracker.de/privacy.

Cookies

IKB Leasing ukládá na svých webových stránkách pro účely optimalizace session cookie zejména proto, aby Vám mohla nabízet plný rozsah funkcí. „Cookies“ jsou malé soubory, které se pomocí Vašeho internetového prohlížeče ukládají na Vašem počítači. Pokud si používání „cookies“ nepřejete, můžete ukládání „cookies“ na Vašem počítači zabránit prostřednictvím odpovídajícího nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že si tak můžete omezit rozsah a schopnosti funkcí v naší nabídce.

Mazání/blokace Vašich údajů

Pokud Vaše údaje již pro výše uvedené účely nejsou potřebné, dochází k jejich výmazu. Pokud musí být údaje ze zákona uchovávány, pak jsou blokovány. Tyto údaje pak již nejsou pro další použití k dispozici.

Právo na informaci a na korekci

Samozřejmě máte právo po podání žádosti obdržet informace o datech spojených s Vaší osobou, která jsme uložili. Rovněž máte právo na opravu nesprávných údajů, jejich blokaci a výmaz. V takovém případě se prosím obracejte poštou na výše uvedenou adresu.

Změna tohoto Prohlášení k ochraně údajů

IKB Leasing si vyhrazuje právo na změnu tohoto Prohlášení k ochraně údajů. Aktuální znění Prohlášení k ochraně údajů je stále k dispozici na stránkách
http://www.ikb-leasing.cz/cms/cz/czech_republic/common_cz/data_protection_statement.jsp.

Stav: květen 2015